Regulamin boiska szkolnego

1. BOISKO SZKOLNE JEST TERENEM SŁUŻĄCYM REKREACJI SPORTOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI GROM ZESPOŁOWYM: W SIATKÓWKĘ, KOSZYKÓWKĘ I PIŁKĘ NOŻNĄ.
2. BOISKO SZKOLNE JEST DOSTĘPNE POZA GODZINAMI ZAJĘĆ GRUP SZKOLNYCH I W DNI WOLNE:
- OD GODZ. 9.00 DO ZMROKU JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ:
- DO GODZ. 15.00 (W OKRESIE 1.X-31.III)
2. DO GODZ. 20.30 (W OKRESIE 1.IV -30.IX).
3. BOISKO SZKOLNE JEST ADMINISTROWANE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 128 W WARSZAWIE TEL. 22 673 38 98
4. Z BOISKA SZKOLNEGO MOGĄ KORZYSTAĆ DZIECI ORAZ DOROŚLI MIESZKAŃCY OSIEDLA LAS.
5. DZIECI DO LAT 8 NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO POWINNY PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW LUB DOROSŁYCH OPIEKUNÓW, KTÓRZY ZA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
6. UCZNIOWIE SZKOŁY MOGĄ PRZEBYWAĆ NA BOISKU SZKOLNYM W TRAKCIE ZAJĘĆ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA.
7. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZACHOWANIA PORZĄDKU.
8. NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ OSOBY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UŻYWEK ORAZ PALENIA PAPIEROSÓW.
9. NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO ZABRONIONA JEST JAZDA NA ROWERZE, DESKOROLCE I ROLKACH.
10. ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Niszczenia urządzeń znajdujących się boisku szkolnym,
2. Zaśmiecania terenu,
3. Niszczenia zieleni,
4. Wprowadzania zwierząt.
5. Wnoszenia na teren placu zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
6. Podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica lub opiekuna, w tym popychania innych dzieci lub korzystania z uszkodzonego sprzętu.
7. Palenia ognisk oraz używania środków pirotechnicznych.
11. WSZELKIE USZKODZENIA URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BOISKU SZKOLNYM, AKTY WANDALIZMU LUB INNE NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ DO NAUCZYCIELI LUB DYREKTORA SZKOŁY.
12. ZA SZKODY WYRZĄDZONE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI KORZYSTAJĄCY Z BOISKA SZKOLNEGO, A W PRZYPADKU SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ ICH RODZICE BĄDŹ OPIEKUNOWIE PRAWNI.
13. ZA RZECZY PRZYNIESIONE BĄDŹ POZOSTAWIONE NA BOISKU SZKOLNYM ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.