Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej

I. Postanowienia ogólne 

a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 
d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 
e. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 
f. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

a. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
b. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
    -lektury na okres 2 tygodni 
   -pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
c. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. 
d. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję. 
e. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
f. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 
g. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
h. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
i. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
j. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty. 

III. Regulamin czytelni 

a. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. 
b. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie. 
c. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. 
d. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. 
e. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza. 
f. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 
g. W czytelni obowiązuje cisza. 
h. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków. 
i. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych. 

IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

a. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. 
b. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programu MOL, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
c. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
d. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodąą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. 
e. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie. 
f. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby. 
g. Z drukarki można korzystać za zgodęą bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywającej koszt zużytego papieru i atramentu. 
h. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych. 
i. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17.06.2004